Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

12. 9. 2017

 

Školní řád Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537

Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "Školský zákon") vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

Právní forma: příspěvková organizace

Součástí školy je školní jídelna pro děti MŠ
IČO:  60042401
Telefon: 571 161 484
E-mail:  ms.kobzanova@seznam.cz

 

Web: www.mskobzanova.estranky.cz

Ředitelka školy: Vlasta Čížová


Provoz školy je od   6.15  do  16.00  hodin.

Mateřská škola  zajišťuje celodenní provoz pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do pěti  homogenních tříd s celodenní péčí. V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (§33 školský zákon).

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání):

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy.

 

2. Organizace předškolního vzdělávání

 

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let
 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let, až do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • nárok na přednostní přijetí má dítě, které před zahájením školního roku dosáhne věku 4 let (od 1.9.2017), 3 let (od 1.9.2018), 2 let (od 1.9.2020)
 • Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém – úřední deska a webové.
 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném – na úřední desce na budově školy a webových stránkách školy po dobu 15 dnů.
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i když očkování nemají.
 • u dětí mladších 5 let mateřská škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • Město Vsetín stanovuje obecně závaznou vyhláškou školské obvody spádových mateřských škol a před zápisem poskytne mateřské škole seznam dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Vsetín, Kobzáňova 1537
 • o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodně ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 • v měsících červenci a srpnu přijímáme i děti z jiné vsetínské mateřské školy a to nejvýše po dobu, po kterou jejich kmenová mateřská škola má přerušený provoz

 

2.1. Povinné předškolní vzdělávání a způsoby plnění

 

 • povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného členského státu EU a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo dočasně a to déle než 90 dnů
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

(podmínkou není přítomnost dítěte)

 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve „spádové mateřské škole“ – školský obvod podle trvalého pobytu dítěte
 • zákonný zástupce dítěte může zvolit jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, což oznámí písemně ředitelce spádové mateřské školy
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně, přičemž začátek povinné doby je nejpozději od 8:00 hodin do 12:00
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 

 • neúčast dítěte v povinném předškolním vzdělávání je zákonný zástupce povinen omluvit den předem do 12:00 hodin těmito způsoby – písemně v seznamu na šatnách, telefonicky vedoucí školní jídelny a učitelce, e-mailem vedení školy
 • je-li neúčast dítěte v povinném předškolním vzdělávání delší než 3 dny, uvede zákonný zástupce dítěte důvod nepřítomnosti do „Omluvného listu“ – příloha č.1
 • ve výjimečných případech je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte – zákonný zástupce dítěte je povinen tak učinit do 3 dnů ode dne výzvy
 • Řešení neomluvené absence dětí – neomluvená absence a opakovaná neomluvená absence bude řešena ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí OSPOD. Který zváží patřičné kroky v této oblasti..

 

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 

A. Individuální vzdělávání – dítě může být vzděláváno doma rodičem nebo jinou osobou

 • zákonný zástupce může v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání dítěte, což oznámí písemně v době zápisu nebo  nejpozději 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání
 • v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo písemné oznámení doručeno ředitelce mateřské školy
 • uskutečňuje se bez docházky dítěte do mateřské školy
 • mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, které vycházejí z RVP PV, nejdříve po třech měsících od zahájení školního roku

zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření, které proběhne druhé pondělí v měsíci listopadu. Pokud se rodič s dítětem k přezkoušení nedostaví,  stanovuji náhradní termín na první úterý v měsíci prosinci.  

 • zákonný zástupce předloží PORTFÓLIO DÍTĚTE = uspořádaný soubor prací dítěte za určité období, který poskytuje informaci o pracovních výsledcích dítěte, průběhu učení a jeho vývoji za účelem jeho dalšího rozvoje (pracovní listy, výtvarné práce, výrobky apd.)
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka mateřské školy individuální vzdělávání – odvolání proti rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek a dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat
 •  

     Doporučené materiály pro individuální vzdělávání dítěte:

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
 • Desatero pro rodiče
 • ŠVP s názvem „Rok v MŠ aneb od podzimu do léta“

 

 • Výdaje, spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte  s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

 

B. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy  - určené pouze pro děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

 • informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální
 • zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

 

C. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky - zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními potřebami je to, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením je bezplatné.

Podpůrná opatření spočívají v:

 

 • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení (SPC, PPP…)
 • v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
 • úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a k jeho ukončování
 • použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek
 • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • využití asistenta pedagoga

 

Podpůrná opatření 1.stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována dítěti, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání a zapojení do kolektivu. Učitel mateřské školy zpracuje „Plán pedagogické podpory“ bez doporučení školského poradenského zařízení, s kterým bude zákonný zástupce dítěte seznámen. Pokud u dítěte nedojde po třech měsících k posunu a zlepšení, bude zákonným zástupcům doporučeno vyšetření ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC

Podpůrná opatření 2.až 5.stupně se poskytují pouze na základě doporučení  školského poradenského zařízení – PPP,SPC a se souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou a nemá zájem řešit u dítěte přiznání podpůrných opatření v zájmu dítěte, zajistí škola nápravu. V případě, že ani toto nepostačí, zváží spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí – OSPOD

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

MŠ ve svém ŠVP vytváří podmínky k největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, což platí i pro vzdělávání dětí nadaných.

Dítě, které vykazuje známky nadání, bude dále podporováno. Vzdělávání těchto dětí bude uzpůsobeno tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu, včetně různých druhů nadání, aby se tato nadání mohla dále rozvíjet.

 

 

 

3. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo:

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. Školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 4. být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování barvy pleti)
 5. být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo na soukromí, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si)
 6. být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku)

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní zástupci") mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 4. být přítomno výchovným činnostem ve třídě,
 5. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy


5. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,
 2. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. omlouvat nepřítomnost dítěte,
 5. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky.


UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

6. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

7. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.00 hod.
Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění a toto pověření platí na dobu 1 roku. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

8. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

9. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na nástěnkách, na webových stránkách školy.
10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnut jiný termín úhrady úplaty.

10.2 Úhrada úplaty za školní stravování

Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce,
 2. Výši úhrady za stravování určí ředitelka společně s vedoucí školní jídelny podle vyhlášky č.107/2005 Sb.
 3. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady.

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se Školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 


UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.
13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole


15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 11.1 a 11.2 tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY


16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ
16.1 Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah přerušení oznámí ředitelka rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením školy po dohodě se zřizovatelem.
16.2 Po dohodě se zákonnými zástupci a  zřizovatelem se dále MŠ uzavírá o vánočních prázdninách.
16.3 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
16.4 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

17. Vnitřní denní organizační řád při vzdělávání dětí

17.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu v rámci režimu dne
- režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků
- stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a   filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod.

18.   Režim dne v MŠ

 6.15 – cca   8.15  -    scházení dětí, volné a zájmové aktivity dle volby dětí,                   

                                   zaměřené na hry a pohybová cvičení, ind. práce s dětmi

          8.15 – cca   8.45  -     hygiena, svačina

 8.45 – cca   9.45  -    didakticky cílené  činnosti a aktivity, ve skupinách a  

                                   individuálně, námětové hry dle tematického zaměření

                                   výchovné práce, smyslové hry, pohybové  aktivity,

                                   relaxační chvilky

  9.45 – cca  11.15 -   příprava na pobyt venku, pobyt venku

                                  (pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C,

                                   při silném větru, dešti a inverzích, při příznivém počasí

                                  se činnosti přesouvají co nejvíce ven)

11.15 – cca  12.00 -   hygiena, oběd

12.00 – cca  14.00  -  hygiena, spánek a odpočinek dětí, klidové činnosti

14.00 – cca  14.30 -   hygiena, svačina

14.30 – cca  16.00  -  zájmové činnosti a pohybové aktivity, individuální práce

                                   s dětmi


19. Vnitřní režim školy

19.1 Docházka dítěte do MŠ - děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

 

19.2 Co dítě potřebuje do MŠ:

 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, zástěrku apod.)
 • přezůvky (uzavřené)
 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku apod.). Rodiče vše uloží do skříňky dítěte do šatny.
 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (1x týdně - vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)
 • děti musí mít své věci označené, podepsané
 • balení hygienických kapesníků minimálně 2x ročně

19.3 Zdravé dítě v MŠ:

 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí)
 • projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte

Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem podávat léky. Výjimečné případy jsou konzultovány s učitelkou.
- děti jsou v MŠ společně pojištěny pro případ úrazu a ztráty věcí      

19.4 Oznámení změn:

 • rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

19.5 Spolupráce s rodiči:

 • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ
 • rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte
 • předávání informací rodičů a učitelek - dle potřeby při předávání dítěte
 • MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech
 • rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje

19.6 Stížnosti a oznámení

 • stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupce dítěte u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.


20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně v provozovně umístěné v budově  mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

20.1 Rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1. dni v měsíci. V případě změny docházky (např. z čtyřhodinové na celodenní apod.)se změna provede k 1. dni následujícího měsíce.

20.2 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, vč. pitného režimu.

20.3 Pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz. bod 5.) než celodenní, má dítě právo odebrat pouze jídla vydávána v době jeho pobytu v mateřské škole.

20.4 V rámci "pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti mají k dispozici nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole.

21. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

21.1 Odhlášení stravného se provádí den předem do 12.00 hod. a to v přehledu docházky v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle 571 161 484.

21.2 První den  nepřítomnosti dítěte lze oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11.00 – 11.15 hod, následující dny odhlásit

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

22.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

22.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

22.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.


23. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

23.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

23.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

Předcházení rizikům

K zabezpečení ochrany a zdraví dětí, stanoví škola, na základě vyhledávání a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik.

Hry a činnosti ve třídě

Riziko: 

 • nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 • pád z výšky
 • náraz na překážku, srážka s jiným dítětem
 • vdechnutí cizího předmětu
 • vzájemné poranění dětí
 • uklouznutí

 

Poučení:

 •  nesahat na zásuvky, zakrývat je chrániči tomu určených
 • nevylézat na okenní parapety, skříňky, stolky
 • orientovat se v prostoru, neběhat
 • nedávat hračky a jiné předměty do úst
 • včas a přiměřeně reagovat na konfliktní situace
 • nechodit po mokrých podlahách, v nutném případě doprovod s dospělou osobou

Hry a činnosti na zahradě a mimo areál MŠ

Riziko:

 • vzájemné poranění dětí
 • infekční onemocnění
 • pád z výšky
 • poranění cizím předmětem

Poučení:

 • při hře nepoužívat klacky a kameny proti druhému dítěti
 • nedávat do úst písek, neolizovat ruce ani hračky a jiné předměty
 • přiměřené chování na průlezkách za dozoru učitelky
 • nesbírat ostré a zdraví nebezpečné předměty

Vycházka, výlet

Riziko:     

 • dopravní nehoda
 • zabloudění

Poučení:   

 • organizovaná chůze ve dvojicích v útvaru
 • silnici přecházet bez strkání, přiměřeně rychle
 • sledovat učitelku, nevzdalovat se, znát své jméno, mateřskou školu

 

 

Sáňkování na školní zahradě

Riziko:      

 • náraz sáňkami do druhého dítěte
 • pád

     Poučení:

 • organizované sjíždění  z kopce
 • správně sedět, nedělat hlouposti

 

 

Bezpečnostní opatření v průběhu vzdělávací činnosti ve třídě

 • Všechny učitelky osobně zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga (předat dítě učitelce je povinností rodičů nebo jejich zákonného zástupce), do doby jejich předání rodičům, zákonnému zástupci nebo jinému pedagogovi školy. Učitelky předávají děti pověřené osobě pouze na základě písemného pověření rodičů .
 • Při spontánní hře dětí ve třídě dbají na to, aby si děti hrály klidně, jejich hru sledují, předcházejí konfliktům. Učitelky společně s dětmi si dohodnou pravidla pro jednotlivé hrací koutky, dohodnou se na hračkách nebo předmětech, které si mohou děti do MŠ nosit z domova.
 • Nesmí odcházet od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
 • Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky nebo drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či do ucha.
 • Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Neposílají bez dozoru děti do ostatních tříd, spojovacích chodbách, ani po mokré podlaze.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení, bývají na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení zkontrolují bezpečnost tělovýchovného nářadí.
 • Neotvírají za přítomnosti dětí velká okna.
 • Odpovídají za ochranu elektrických zásuvek bezpečnostním krytem.
 • Při převlékání dětí v šatnách vykonávají stálý dozor, neprodlužují zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • Při stravování dbají na bezpečnost při rozdávání jídla svou přítomností a účastí, dohlížejí na přiměřenou teplotu podávané stravy.
 • Nedovolují dětem bez souhlasu opouštět třídu (odchod do šatny), pro odchod do umývárny dohodnou s dětmi pravidla.

 

Bezpečnostní opatření při pobytu dětí venku

Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvíce:

 • 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
 •  15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let
 •  12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 

            1 dítě od dvou do tří let

Pokud není možnost ani jednu tuto podmínku splnit ani v případě dohody s ostatními učitelkami (sama o tuto dohodu požádá) oznámí tuto situaci ředitelce školy, která učiní opatření k zajištění bezpečnosti dětí.

Při pobytu dětí na školní zahradě jsou učitelky s dětmi na svých pískovištích, nedovolují dětem bez dozoru na skluzavku a průlezky, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí dětem vzdalovat se do prostoru zahrady, kam samy nevidí a nemůžou mít o dětech přehled.

Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty.

Kde není chodník, chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou.

Je vhodné, pokud s dětmi mohou jít nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu, druhá vzadu, pokud to není možné a se skupinou jde jako doprovod pouze jedna osoba, měla by jít vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. Včele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout.

Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají.

 • Při vyšším počtu dětí, na základě náročnosti akce nebo specifických činnostech (plavání, sáňkování, výlety) je určena další způsobilá osoba k zajištění bezpečnosti dětí.
 • Učitelky děti průběžně upozorňují na různá nebezpečí ohrožující jejich zdraví. Poučují je o zvláštních situacích a o pravidlech jednání v těchto situacích.
 • Bezpečnostní opatření při plaveckém výcviku
 •  Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu akce, též při pobytu dětí v plaveckém areálu. Lektoři PŠ si děti přebírají na výuku u bazénu, učitelky  tím však neztrácí zodpovědnost za bezpečnost dětí.
 •  V době výcviku zajišťují  individuální pomoc a péči dětem, které to potřebují Zajišťují  též doprovod dětí na WC.
 • Nikdy se nesmí vzdálit z prostor bazénu!!!
 •  Upozorňují učitele na různé zvláštnosti dětí, které učiteli umožní individuální přístup k dětem při výuce a tím i její zkvalitnění.
 •  Učitelky jsou nápomocny při poskytování první pomoci a ošetření drobných poranění.
 •  Při první lekci předají vyplněný jmenný seznam dětí, kde bude zaznamenávána docházka dětí v jednotlivých lekcích. Lektorům  PŠ odevzdají prohlášení rodičů o způsobilosti zařazení dítěte do předplavecké výuky a dobrém stavu dětí. Děti, které toto prohlášení nemají, se nemohou plavecké výuky zúčastnit.
 •  V průběhu předplavecké výuky zodpovídají za dodržování provozního řádu plaveckého areálu svými dětmi.
 • Bezpečnostní opatření při školních výletech
 • Před dopoledními třídními výlety učitelky děti opětovně a dostatečně seznámí se základními pravidly a s bezpečným chováním v dopravním provozu.
 • Třídních dopoledních výletů se budou účastnit obě třídní učitelky a podle náročnosti výletu případně i další dospělá osoba pro zajištění bezpečnosti dětí.
 • Učitelky připomenou dětem slušné chování ve veřejných dopravních prostředcích, pokud budou při výletě využity.
 • Až do úplného zastavení dopravního prostředku je důležité, aby se k němu děti nepřibližovaly, stejně jako k okrajům nástupiště, aby nedošlo ke střetu nebo stržení pod kola dopravního prostředku.
 • První do dopravního prostředku nastupuje jedna učitelka, která dohlíží na usazení dětí, jako poslední nastupuje druhá učitelka, která děti přepočítává a dohlíží na to, aby nastoupily všechny děti.
 • Během jízdy dbají na dodržování přepravního řádu a pořádku, za což nesou plnou zodpovědnost.
 • Před vystupováním dají dětem včas pokyn k přípravě na vystupování (kontrola oblečení, batůžky).
 • Při vystupování se postupuje obdobně, jako při nastupování.
 • Učitelky mají s sebou telefon s uloženými čísly rodičů dětí.
 • Mají s sebou brašnu první pomoci se základním zdravotnickým vybavením.

 

24. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

24.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu

24.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy sledování vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.

24.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

25. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

26. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

26.1 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi škol
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27. Účinnost a platnost Školního řádu

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2017.

28. Změny a dodatky Školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

29. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

29.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.
29.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

29.3 S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů, při aktualizaci prostřednictvím webu a upozornění učitelek ve třídách. Po jednom výtisku školního řádu bude školní řád vyvěšen na nástěnkách.

 

 

Ve Vsetíně    dne  28.8.2017

                                                                                  …………………………….

                                                                                 Vlasta Čížová, ředitelka školy

 

Příloha č.1

 

Omluvný list dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

Jméno dítěte :

Školní rok :

Datum narození :

2017 - 2018

 

Datum :

Důvod nepřítomnosti delší než 3 dny

Podpis zákonného   zástupce